REGULAMIN PROGRAMU PUNKTOWEGO PROFIT

REGULAMIN PROGRAMU PUNKTOWEGO PROFIT

 1. Administratorem programu „Profit” jest Mervey Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łubnej, ul. Łubińska 1A, Łubna, kod 05-532, poczta Baniocha, dokumentacja Mervey Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest przechowywana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000671081, NIP 1231347750, wysokość kapitału zakładowego Mervey Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wynosi 500 000,00 zł.
 2. W programie może wziąć udział każda pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
 3. Program ma na celu nagradzanie klientów za zakupy tylko w placówkach oznaczonych logo „Profit”.
 4. Uczestnik programu wydając określoną sumę, otrzymuje punkty.
 5. Każdy uczestnik programu otrzymuje od organizatora indywidualną kartę magnetyczną. Przy pierwszorazowym użyciu karty uczestnik proszony jest do wpisania na terminalu czterocyfrowego numeru PIN. Numer karty służy jako login, natomiast PIN jako hasło tymczasowe do zalogowania się na stronie Administratora programprofit.pl
 6. Gromadząc punkty na serwerze Administratora, uczestnik programu uzyskuje prawo do ich wymiany na produkty z katalogu „Profit”.
 7. Każdy produkt ma wartość punktową przedstawioną w katalogu. Uczestnik programu może żądać dostarczenia produktu katalogowego tylko gdy posiada wystarczający pakiet punktów, a w przypadku niektórych produktów ,oznaczonych w katalogu, ma prawo do wykupienia ich w cenie promocyjnej /1 zł +23% VAT, czyli 1,23 zł brutto/
 8. Uczestnik programu w momencie zamawiania pakietu produktów zobowiązany jest do podania swoich danych osobowych. W innym przypadku zamówienie nie będzie zrealizowane. Uczestnik tym samym wyraża zgodę na administrowanie swoimi danymi osobowymi i przetwarzanie ich, w tym adresu poczty elektronicznej i numeru telefonu, na warunkach określonych w ustawie z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 tj. z późn. zm.) przez Administratora dla celów związanych z organizacją niniejszego programu.
 9. Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych Administrator informuje, iż celem zbierania danych osobowych jest prawidłowe przeprowadzenie programu, przekazywanie danych osobowych przez uczestników programu jest dobrowolne. Osobie podającej dane przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich poprawiania, a także prawo wniesienia żądania zaprzestania ich wykorzystywania oraz sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
 10. Punkty nie mogą być wymieniane na ekwiwalent pieniężny.
 11. Warunkiem otrzymania punktów jest zakup w wysokości kwoty ustalonej przez placówkę wynagradzającą klientów za dokonane zakupy.
 12. Realizacja produktów zawartych w katalogu następuje w porozumieniu z placówką, w której klient dokonał zakupów. Klient powinien dokonywać zamówienia nagród przez stronę Administratora (www.programprofit.pl) lub w placówce Organizatora. Administrator dostarcza pożądany produkt do placówki Organizatora akcji.
 13. Administrator zobowiązuje się do bezpłatnego dostarczenia produktów katalogowych wyłącznie na terenie RP.
 14. Realizacja odbywa się niezwłocznie w miarę możliwości, jednak nie później niż w ciągu 30 dni od dnia zgłoszenia, jeżeli nie zostanie podany inny termin realizacji.
 15. Oferta w katalogu „Profit” ulegać będzie rozszerzeniu. Administrator dołoży starań , by w rozszerzonym katalogu nie zabrakło pełnej oferty z wcześniejszej edycji.
 16. W przypadku a) braku dostępności lub trudnych do przezwyciężenia trudności w uzyskaniu określonego produktu na rynku polskim z przyczyn niezależnych od Administratora, b) wykrycia w produktach masowej wady fizycznej, c) wycofania produktu przez producenta lub zastąpienia go produktem o podobnych lub wyższych parametrach, Administrator zaoferuje uczestnikowi inny produkt, o takim samym przeznaczeniu i podobnych bądź wyższych parametrach. Mervey Sp. z o.o. dokłada wszelkich starań, aby prezentowane nagrody były dostępne, jednakże uprawnione jest do zmiany listy nagród lub wycofania nagrody z katalogu w związku z wyczerpaniem zapasów. Aktualna oferta dostępna jest na stronie programprofit.pl . Zdjęcia mają charakter poglądowy i dostarczone produkty mogą nieznacznie różnić się od przedstawionych w katalogu.
 17. Czas trwania programu „Profit” jest nieograniczony lub ograniczony ustalany indywidualnie, jednak w każdym przypadku, w razie: 1) zaistnienia siły wyższej uniemożliwiającej kontynuację programu, 2) zmiany przepisów prawa powodującej istotne trudności lub uniemożliwiającej kontynuację programu, Administrator zastrzega sobie prawo do zakończenia programu w ciągu 6 miesięcy od dnia ogłoszenia realizacji pakietów. Zgromadzone punkty po upływie tego terminu nie wymienione na produkty tracą swą ważność.
 18. Administrator może zmienić regulamin programu „Profit” w trakcie trwania programu. Zmiany regulaminu obowiązywały będą po bezskutecznym upływie okresu wypowiedzenia, wynoszącego 14 dni od dnia ich opublikowania w placówkach biorących udział w programie „Profit” oraz na stronie www.programprofit.pl chyba, że w terminie 14 dni od dnia ich opublikowania, uczestnik złoży pisemne pod rygorem nieważności wypowiedzenie. W takim przypadku, jeśli uczestnik zebrał do dnia upływu okresu wypowiedzenia, odpowiednią ilość punktów uprawniającą do wymiany na produkt, ma prawo żądać realizacji na zasadach określonych w pkt. 7-12, do dnia upływu okresu wypowiedzenia.
 19. Produkty posiadające kartę gwarancyjną producenta należy reklamować w punktach serwisowych danego producenta.
 20. W przypadkach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie, mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

√ – Produkt dostępny za określoną ilość znaczków i 1 zł + VAT Regulamin programu Profit 2019 (punktowy)

REGULAMIN PROGRAMU PROFIT
dla programu lojalnościowego „zbieraj znaczki”

REGULAMIN PROGRAMU PROFIT dla programu lojalnościowego „zbieraj znaczki”  

 1. Administratorem programu „Profit” jest Mervey Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łubnej, ul. Łubińska 1A, Łubna, kod 05-532, poczta Baniocha, dokumentacja Mervey spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest przechowywana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000671081, NIP 1231347750, wysokość kapitału zakładowego Mervey Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wynosi 500 000,00 zł.
 2. W programie może wziąć udział każda pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
 3. Program ma na celu nagradzanie klientów za zakupy tylko w placówkach oznaczonych logo „Profit” lub innych placówkach, które mają podpisaną umowę z Administratorem programu.
 4. Uczestnik programu wydając określoną sumę na zakupy w oznaczonej placówce, otrzymuje 1 znaczek.
 5. Gromadząc znaczki w przygotowanych do tego celu indeksach, uczestnik programu uzyskuje prawo do ich wymiany na produkty z katalogu „Profit”.
 6. Każdy produkt ma wartość znaczkową przedstawioną w katalogu. Uczestnik programu może żądać dostarczenia produktu katalogowego, tylko gdy posiada wystarczający pakiet znaczków, a w przypadku niektórych produktów, oznaczonych w katalogu, ma prawo do wykupienia ich w cenie promocyjnej /1 zł + VAT/
 7. Znaczki nie mogą być wymieniane na ekwiwalent pieniężny, z zastrzeżeniem wyjątków i na zasadach wyraźnie przewidzianych w umowie, łączącej Administratora i placówkę handlową, a dotyczących instrumentów pieniądza elektronicznego (kart prepaid).
 8. Warunkiem otrzymania znaczka jest zakup w wysokości kwoty ustalonej przez placówkę wynagradzającą klientów za dokonane zakupy.
 9. Realizacja produktów zawartych w katalogu następuje w porozumieniu z placówką w której klient dokonał zakupów. Klient powinien upoważnić na piśmie (formularz w indeksie do zbierania znaczków) placówkę prowadzącą program do odbioru produktów w jego imieniu. Placówka przekazuje Administratorowi indeks z upoważnieniem uczestnika. Administrator dostarcza pożądany produkt do placówki.
 10. Administrator zobowiązuje się do bezpłatnego dostarczenia produktów katalogowych wyłącznie na terenie RP.
 11. Realizacja odbywa się niezwłocznie, w miarę możliwości, jednak nie później niż w ciągu 30 dni od dnia otrzymania zgłoszenia, jeżeli nie zostanie podany inny termin realizacji.
 12. Oferta w katalogu „Profit” ulegać będzie rozszerzeniu. Administrator dołoży starań, by w rozszerzonym katalogu nie zabrakło pełnej oferty z wcześniejszej edycji.
 13. W przypadku a) braku dostępności lub trudnych do przezwyciężenia trudności w uzyskaniu określonego produktu na rynku polskim z przyczyn niezależnych od Administratora, b) wykrycia w produktach masowej wady fizycznej, c) wycofania produktu przez producenta lub zastąpienia go produktem o podobnych lub wyższych parametrach, Administrator zaoferuje uczestnikowi inny produkt, o takim samym przeznaczeniu i podobnych bądź wyższych parametrach. Mervey Sp. z o.o. dokłada wszelkich starań, aby prezentowane nagrody były dostępne, jednakże uprawnione jest do zmiany listy nagród lub wycofania nagrody z katalogu w związku z wyczerpaniem zapasów. Aktualna oferta dostępna jest na stronie www.programprofit.pl. Zdjęcia mają charakter poglądowy i dostarczone produkty mogą nieznacznie różnić się od przedstawionych w katalogu.
 14. Czas trwania programu „Profit” jest nieograniczony lub ograniczony ustalany indywidualnie, jednak w każdym przypadku, w razie: 1) zaistnienia siły wyższej uniemożliwiającej kontynuację programu, 2) zmiany przepisów prawa powodującej istotne trudności lub uniemożliwiającej kontynuację programu, Administrator zastrzega sobie prawo do zakończenia programu w ciągu 6 miesięcy od dnia ogłoszenia realizacji pakietów. Zgromadzone znaczki po upływie tego terminu nie wymienione na produkty tracą swą ważność.
 15. Administrator może zmienić regulamin programu „Profit” w trakcie trwania programu. Zmiany regulaminu obowiązywały będą po bezskutecznym upływie okresu wypowiedzenia, wynoszącego 14 dni od dnia ich opublikowania w placówkach biorących udział w programie „Profit” oraz na stronie www.programprofit.pl chyba, że w terminie 14 dni od dnia ich opublikowania, uczestnik złoży pisemne pod rygorem nieważności wypowiedzenie. W takim przypadku, jeśli uczestnik zebrał do dnia upływu okresu wypowiedzenia, odpowiednią ilość znaczków uprawniającą do wymiany na produkt, ma prawo żądać realizacji na zasadach określonych w pkt. 6-11, do dnia upływu okresu wypowiedzenia.
 16. Produkty posiadające kartę gwarancyjną producenta należy reklamować w punktach serwisowych danego producenta.
 17. W razie jakichkolwiek wątpliwości co do autentyczności znaczków, administrator ma prawo wstrzymać realizację do czasu wyjaśnienia tych wątpliwości.
 18. Organizator odpowiada za odprowadzenie wymaganych prawem podatków od dostarczonych Uczestnikom produktów. Do każdej nagrody Uczestnik otrzymuje dodatkową nagrodę pieniężną w wysokości 11,11% wartości brutto tej nagrody. Dodatkowa nagroda pieniężna zostanie w całości przeznaczona na pokrycie przez Organizatora 10% zryczałtowanego podatku dochodowego. W przypadku, gdy nie wystąpi obowiązek pobrania 10% zryczałtowanego podatku dochodowego, dodatkowa nagroda pieniężna nie przysługuje.
 19. W przypadkach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie, mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

√ – Produkt dostępny za określoną ilość znaczków i 1 zł + VAT Regulamin programu Profit 2019(znaczkowy)

-->