REGULAMIN PROGRAMU PUNKTOWEGO PROFIT

  1. Administratorem programu „Profit” jest MERVEY INVESTMENT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 17/19/133, kod 02-672 Warszawa, zarejestrowana pod numerem KRS: 0000541551, NIP: 5381854189, wysokość kapitału zakładowego wynosi 15 000,00 zł.(dalej Administrator)
  2. W programie może wziąć udział każda pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
  3. Program prowadzony jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie jego obowiązywania.
  4. Program ma na celu nagradzanie klientów za zakupy tylko w placówkach oznaczonych logo „Profit” lub innych placówkach, które mają podpisaną stosowną umowę z Administratorem programu, zwanych dalej Organizatorami.
  5. Uczestnik programu wydając określoną sumę w placówce Organizatora, otrzymuje od Organizatora punkty zapisywane na indywidualnym koncie Uczestnika programu.
  6. Każdy Uczestnik programu otrzymuje od Administratora, za pośrednictwem Organizatora, indywidualną kartę magnetyczną powiązaną z jego indywidualnym kontem, do której, przy pierwszym użyciu, Uczestnik przypisuje czterocyfrowy PIN, za pomocą terminala/tabletu. Uczestnik może zalogować się do systemu teleinformatycznego Administratora na stronie programprofit.pl za pomocą loginu, którym jest numer karty i hasła, którym jest nadany przez Uczestnika
  7. Uczestnik może zarejestrować indywidualne konto oraz przypisaną do niego kartę magnetyczną w systemie informatycznym Administratora. W celu rejestracji indywidualnego konta oraz karty magnetycznej Uczestnik wypełnia formularz rejestracyjny zamieszczony na stronie programprofit.pl.
  8. W przypadku utraty karty magnetycznej (zgubienia, zniszczenia, etc.) odzyskanie zebranych punktów i wydanie duplikatu karty magnetycznej jest możliwe wyłącznie w przypadku Uczestników, którzy zarejestrowali indywidualne konta poprzez formularz zamieszczony na stronie programprofit.pl przy pomocy prawdziwych danych, pozwalających na identyfikację Uczestnika.
  9. Gromadząc punkty na indywidualnym koncie, znajdującym się na serwerze Administratora, Uczestnik programu uzyskuje prawo do ich wymiany na produkty z katalogu „Profit”. Punkty mogą być wymieniane na nagrody przez okres 24 (dwudziestu czterech) miesięcy od ich zapisania na indywidualnym koncie, znajdującym się na serwerze Administratora. Po upływie 24 (dwudziestu czterech) miesięcy od dnia zapisania na indywidualnym koncie, znajdującym się na serwerze Administratora, punkty wygasają i nie mogą być wymieniane na nagrody ani na żaden inny ekwiwalent.
  10. Każdy produkt ma wartość punktową przedstawioną w katalogu. Uczestnik programu może żądać wymiany określonej w katalogu ilości punktów na zamieszczony w katalogu produkt, tylko gdy posiada wystarczający pakiet punktów. W przypadku niektórych produktów oznaczonych w katalogu, Uczestnik programu nabywa prawo ich otrzymania za określoną w katalogu ilość punktów i kwotę 1 zł + VAT.
  11. Uczestnik programu w momencie odbioru karty magnetycznej zobowiązany jest do podania swoich danych osobowych niezbędnych do wydania karty magnetycznej. Uczestnik tym samym wyraża zgodę na administrowanie swoimi danymi osobowymi i przetwarzanie ich, w tym adresu poczty elektronicznej i numeru telefonu, na warunkach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) przez Administratora dla celów związanych z organizacją niniejszego programu. W przypadku niepodania przez Uczestnika swoich danych osobowych Organizator odmawia wydania karty magnetycznej.
  12. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Administrator informuje, iż celem zbierania danych osobowych jest prawidłowe przeprowadzenie programu, przekazywanie danych osobowych przez Uczestników programu jest dobrowolne. Osobie podającej dane przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich poprawiania, a także prawo wniesienia żądania zaprzestania ich wykorzystywania oraz sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Jednocześnie wraz z akceptacją niniejszego regulaminu Klient wyraża zgodę na przetwarzanie swych danych osobowych. Punkty nie mogą być wymieniane na ekwiwalent pieniężny.
  13. Warunkiem otrzymania punktów jest zakup w wysokości kwoty ustalonej przez Organizatora.
  14. Realizacja zamówienia produktów zawartych w katalogu następuje w sposób następujący: Nagroda zamawiana jest w Placówce Administratora lub za pośrednictwem panelu klienta znajdującego się w domenie programprofit.pl. Następnie Administrator dostarcza pożądany produkt, który Uczestnik programu może odebrać z placówki Organizatora akcji lub zamówić na wskazany przez siebie adres na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, co może wiązać się z dodatkową opłatą związaną z koniecznością pokrycia kosztów przesyłki kurierskiej. Cena przesyłki jest wyświetlana w panelu klienta znajdującym się w domenie www.programprofit.pl po wybraniu rodzaju nagrody oraz wskazaniu miejsca dostawy. W przypadku wypowiedzenia umowy (zarówno przez Organizatora, jak i przez Administratora) Administrator przez 3 miesiące od zakończenia programu zbiera zamówienia nagród, następnie Administrator po upływie wskazanych 3 pełnych miesięcy rozpocznie realizację złożonych zamówień, którą pod warunkiem dostępności nagród, zobowiązuje się przeprowadzić w ciągu 90 dni od dnia rozpoczęcia ich realizacji.
  15. Administrator zobowiązuje się do bezpłatnego dostarczenia produktów katalogowych wyłącznie na terenie RP i jedynie do placówki Organizatora.
  16. Realizacja (z wyłączeniem przypadków w regulaminie przewidzianych) odbywa się niezwłocznie w miarę możliwości, jednak nie później niż w ciągu 30 dni od dnia zgłoszenia, o ile na koncie Uczestnika znajduje się odpowiednia ilość punktów i jeżeli nie zostanie podany inny termin realizacji. Oferta w katalogu „Profit” ulegać będzie rozszerzeniu. Administrator dołoży starań , by w rozszerzonym katalogu nie zabrakło pełnej oferty z wcześniejszej edycji. Zmiana katalogu Profit nie stanowi zmiany regulaminu.
  17. W przypadku a) braku dostępności lub nieprzewidzianych trudności w uzyskaniu określonego produktu na rynku polskim z przyczyn niezależnych od Administratora, b) wykrycia w produktach masowej wady fizycznej, c) wycofania produktu przez producenta lub zastąpienia go produktem o podobnych lub wyższych parametrach, Administrator zaoferuje Uczestnikowi inny produkt, o takim samym przeznaczeniu i podobnych, bądź wyższych parametrach. Administrator dokłada wszelkich starań, aby prezentowane nagrody były dostępne, jednakże uprawnione jest do zmiany listy nagród lub wycofania nagrody z katalogu w związku z wyczerpaniem zapasów. Aktualna oferta dostępna jest na stronie www.programprofit.pl. Zdjęcia mają charakter poglądowy i dostarczone produkty mogą nieznacznie różnić się od przedstawionych w katalogu.
  18. Czas trwania programu „Profit” jest nieograniczony lub ograniczony ustalany indywidualnie, jednak w każdym przypadku, w razie: 1) zaistnienia siły wyższej uniemożliwiającej kontynuację programu, 2) zmiany przepisów prawa powodującej istotne trudności lub uniemożliwiającej kontynuację programu, Administrator zastrzega sobie prawo do zakończenia programu w ciągu 3 miesięcy od dnia ogłoszenia realizacji pakietów. Zgromadzone punkty po upływie tego terminu, nie wymienione na produkty, tracą swą ważność.
  19. Administrator może zmienić regulamin programu „Profit” w trakcie trwania programu.
  20. W przypadku złożenia przez Uczestnika programu oświadczenia o braku akceptacji postanowień zmienionego regulaminu, Uczestnik ma prawo do wymiany zgromadzonych punktów na nagrody, na dotychczasowych warunkach, w terminie 30 dni od dnia złożenia oświadczenia o braku akceptacji regulaminu w nowym brzmieniu. Po złożeniu oświadczenia o braku akceptacji postanowień zmienionego regulaminu, Uczestnik programu powinien się powstrzymać od dalszego zbierania punktów „Profit”.
  21. Jeżeli Uczestnik programu, pomimo złożenia oświadczenia o braku akceptacji postanowień zmienionego regulaminu, będzie kontynuował zbieranie punktów „Profit”, uznaje się, że wyraża zgodę na brzmienie znowelizowanego regulaminu.
  1. Produkty posiadające kartę gwarancyjną producenta należy reklamować w punktach serwisowych danego producenta. Administrator ani Organizator nie udzielają żadnej gwarancji na jakiekolwiek zamówione i dostarczone Uczestnikom produkty. Uprawnienia z tytułu gwarancji należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w karcie gwarancyjnej.
  2. W przypadku uzasadnionych podejrzeń, że doszło do próby obejścia regulaminu lub ustalenia, iż punkty zostały przyznane nienależnie, Administrator może wykluczyć Uczestnika z Programu, a jeżeli okoliczności te wyjdą na jaw po dostarczeniu Uczestnikowi zamówionego produktu, Organizator może żądać od uczestnika zwrotu równowartości ceny rynkowej dostarczonego produktu.
  3. Administrator odpowiada za odprowadzenie wymaganych prawem podatków od dostarczonych Uczestnikom produktów. W przypadku zamówienia przez Uczestnika nagrody, jeżeli wystąpi obowiązek pobrania 10% zryczałtowanego podatku dochodowego, Uczestnik otrzymuje dodatkową nagrodę pieniężną w wysokości 11,11% wartości brutto tej nagrody. Dodatkowa nagroda pieniężna zostanie w całości przeznaczona na pokrycie przez Organizatora 10% zryczałtowanego podatku dochodowego. W przypadku, gdy nie wystąpi obowiązek pobrania 10% zryczałtowanego podatku dochodowego, dodatkowa nagroda pieniężna nie przysługuje.
  4. Uczestnicy, poprzez podpisanie oświadczenia zawartego w formularzu przystąpienia do programu lub/i wypełnienia elektronicznego formularza przystąpienia do programu za pomocą terminala znajdującego się w placówce Organizatora, wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Administratora danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) w celach prowadzenia programu, wydawania oraz odbioru i rozliczania produktów zamówionych przez Uczestnika. Administratorem danych osobowych jest Administrator programu. Organizator zobowiązuje się do nieprzekazywania, niesprzedawania, nieudostępniania i nieużyczania zgromadzonych danych osobowych Uczestników osobom trzecim, instytucjom, firmom ani organizacjom. Każdy Uczestnik ma prawo do wglądu, aktualizowania oraz poprawiania swoich danych osobowych zgromadzonych przez Administratora. Skorzystanie z prawa żądania zaniechania przetwarzania lub usunięcia danych osobowych Uczestnika jest dokonywane na podstawie przesłania do Administratora pocztą stosownego żądania wraz z podaniem imienia i nazwiska. Na żądanie Uczestnika jego dane osobowe zostaną niezwłocznie usunięte.
  5. Wszelkie reklamacje lub skargi dotyczące programu powinny być składane w formie pisemnej, listem poleconym na adres Administratora. Reklamacje lub skargi powinny być złożone w terminie 7 (siedmiu) dniu od daty wystąpienia przyczyny reklamacji lub skargi, ale nie później niż 30 (trzydzieści) dni od daty zakończenia programu. O zachowaniu powyższych terminów decyduje data stempla pocztowego reklamacji lub skargi. Reklamacje lub skargi powinny zawierać imię, nazwisko, dokładny adres nadawcy jak również uzasadnienie reklamacji lub skargi. Reklamacje rozpatrywane będą przez Administratora w terminie 14 (czternastu) dni od dnia ich otrzymania. O wyniku postępowania reklamacyjnego Administrator powiadomi nadawcę pisemnie listem poleconym, w terminie 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji. Decyzja Administratora w przedmiocie reklamacji jest ostateczna i wiążąca.
  6. W przypadkach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie, mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

   

   

√ – Produkt dostępny za określoną ilość punktów i 1 zł + VAT Regulamin Programu Profit 2024 (punktowy)

REGULAMIN PROGRAMU PROFIT
dla programu lojalnościowego „zbieraj znaczki”

 1. Administratorem programu „Profit” jest MERVEY INVESTMENT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 17/19/133, kod 02-672 Warszawa, zarejestrowana pod numerem KRS: 0000541551, NIP: 5381854189, wysokość kapitału zakładowego wynosi 15 000,00 zł.(dalej Administrator)
 2. W programie może wziąć udział każda pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
 3. Program prowadzony jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie jego obowiązywania.
 4. Program ma na celu nagradzanie klientów za zakupy tylko w placówkach oznaczonych logo „Profit” lub innych placówkach, które mają podpisaną stosowną umowę z Administratorem programu, zwanych dalej Organizatorami.
 5. Uczestnik programu wydając określoną sumę otrzymuje znaczki gromadząc
  je w przygotowanych do tego celu indeksach.
 6. Gromadząc znaczki w przygotowanych do tego celu indeksach, uczestnik programu uzyskuje prawo do ich wymiany na produkty z katalogu „Profit”.
 1. Warunkiem otrzymania znaczka jest zakup w wysokości kwoty ustalonej przez placówkę wynagradzającą klientów za dokonane zakupy.
 2. Każdy produkt ma wartość znaczkową przedstawioną w katalogu. Uczestnik programu może żądać wymiany określonej w katalogu ilości znaczków na zawarty w katalogu produkt, tylko gdy posiada wystarczający pakiet znaczków, wydanych klientowi nie wcześniej niż na 24 miesiące przed dniem zgłoszenia znaków do wymiany na nagrody, zgodnie z punktem 9 regulaminu. W przypadku niektórych produktów oznaczonych w katalogu, w zamian za wymienianą wartość znaczkową, Uczestnik programu nabywa prawo zakupu przedstawionych w katalogu produktów w cenie promocyjnej /1 zł + VAT/.
 3. Realizacja produktów zawartych w katalogu następuje w porozumieniu z placówką
  w której klient dokonał zakupów. Klient powinien upoważnić na piśmie (formularz
  w indeksie do zbierania znaczków) placówkę prowadzącą program do odbioru produktów w jego imieniu. Placówka przekazuje Administratorowi indeks z upoważnieniem uczestnika. Administrator dostarcza pożądany produkt do placówki.
 4. Uczestnik programu w momencie przekazania indeksu związanego z wymianą znaczków na nagrody zobowiązany jest do podania swoich danych osobowych niezbędnych do realizacji nagrody. Uczestnik tym samym wyraża zgodę na administrowanie swoimi danymi osobowymi i przetwarzanie ich na warunkach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) przez Administratora dla celów związanych z organizacją niniejszego programu. W przypadku niepodania przez Uczestnika swoich danych osobowych Organizator odmawia wymiany znaczków oraz wydania nagrody.
 5. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Administrator informuje, iż celem zbierania danych osobowych jest prawidłowe przeprowadzenie programu, przekazywanie danych osobowych przez uczestników programu jest dobrowolne. Osobie podającej dane przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich poprawiania, a także prawo wniesienia żądania zaprzestania ich wykorzystywania oraz sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Jednocześnie wraz z akceptacją niniejszego regulaminu Klient wyraża zgodę na przetwarzanie swych danych osobowych.
 6. Znaczki nie mogą być wymieniane na ekwiwalent pieniężny.
 7. Realizacja zamówienia produktów zawartych w katalogu następuje w sposób następujący: Nagroda zamawiana jest w Placówce Administratora. Następnie Administrator dostarcza pożądany produkt, który Uczestnik programu może odebrać z placówki Organizatora akcji. W przypadku wypowiedzenia umowy (zarówno przez Organizatora, jak i przez Administratora) Administrator przez 3 miesiące od zakończenia programu zbiera zamówienia nagród, następnie Administrator po upływie wskazanych 3 pełnych miesięcy rozpocznie realizację złożonych zamówień, którą pod warunkiem dostępności nagród, zobowiązuje się przeprowadzić w ciągu 90 dni od dnia rozpoczęcia ich realizacji.
 8. Administrator zobowiązuje się do bezpłatnego dostarczenia produktów katalogowych wyłącznie na terenie RP jedynie do placówki Organizatora.
 9. Realizacja (z wyłączeniem przypadków w regulaminie przewidzianych) odbywa się niezwłocznie w miarę możliwości, jednak nie później niż w ciągu 30 dni od dnia zgłoszenia, o ile w indeksie Uczestnika znajduje się odpowiednia ilość znaczków, jeżeli nie zostanie podany inny termin realizacji. Administrator dołoży starań , by w rozszerzonym katalogu nie zabrakło pełnej oferty z wcześniejszej edycji. Zmiana katalogu Profit nie stanowi zmiany regulaminu.
 1. W przypadku a) braku dostępności lub trudnych do przezwyciężenia trudności
  w uzyskaniu określonego produktu na rynku polskim z przyczyn niezależnych
  od Administratora, b) wykrycia w produktach masowej wady fizycznej, c) wycofania produktu przez producenta lub zastąpienia go produktem o podobnych lub wyższych parametrach, Administrator zaoferuje uczestnikowi inny produkt, o takim samym przeznaczeniu i podobnych, bądź wyższych parametrach. Mervey Investment Sp. z o.o. dokłada wszelkich starań, aby prezentowane nagrody były dostępne, jednakże uprawnione jest do zmiany listy nagród lub wycofania nagrody z katalogu w związku z wyczerpaniem zapasów. Aktualna oferta dostępna jest na stronie www.programprofit.pl. Zdjęcia mają charakter poglądowy i  dostarczone produkty mogą nieznacznie różnić się od przedstawionych w katalogu.
 2. Czas trwania programu „Profit” jest nieograniczony lub ograniczony ustalany indywidualnie, jednak w każdym przypadku, w razie: 1) zaistnienia siły wyższej uniemożliwiającej kontynuację programu, 2) zmiany przepisów prawa powodującej istotne trudności lub uniemożliwiającej kontynuację programu, Administrator zastrzega sobie prawo do zakończenia programu w ciągu 3 miesięcy od dnia ogłoszenia realizacji pakietów. Zgromadzone znaczki po upływie tego terminu nie wymienione na produkty tracą swą ważność.
 3. Administrator może zmienić regulamin programu „Profit” w trakcie trwania programu.
 4. W przypadku złożenia przez Uczestnika programu oświadczenia o braku akceptacji postanowień zmienionego regulaminu, uczestnik ma prawo do wymiany zgromadzonych znaczków na nagrody na dotychczasowych warunkach w terminie 30 dni od dnia złożenia oświadczenia o braku akceptacji regulaminu w nowym brzmieniu. Po złożeniu oświadczenia o braku akceptacji postanowień zmienionego regulaminu, Uczestnik programu powinien się powstrzymać od dalszego zbierania znaczków „Profit”.
 5. Jeżeli Uczestnik programu, pomimo złożenia oświadczenia o braku akceptacji postanowień zmienionego regulaminu będzie kontynuował zbieranie znaczków „Profit” uznaje się, że wyraża zgodę na brzmienie znowelizowanego regulaminu.
 1. Produkty posiadające kartę gwarancyjną producenta należy reklamować w punktach serwisowych danego producenta. Administrator ani Organizator nie udzielają żadnej gwarancji na jakiekolwiek zamówione i dostarczone uczestnikom produkty. Uprawnienia z tytułu gwarancji należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w karcie gwarancyjnej.
 2. W przypadku uzasadnionych podejrzeń, że doszło do próby obejścia regulaminu lub ustalenia, iż znaczki zostały przyznane nienależnie, Administrator może wykluczyć uczestnika z programu, a jeżeli okoliczności te wyjdą na jaw po dostarczeniu Uczestnikowi zamówionego produktu, Organizator może żądać od uczestnika zwrotu równowartości ceny rynkowej dostarczonego produktu.
 3. Administrator odpowiada za odprowadzenie wymaganych prawem podatków
  od dostarczonych Uczestnikom produktów. Do każdej nagrody Uczestnik otrzymuje dodatkową nagrodę pieniężną w wysokości 11,11% wartości brutto tej nagrody. Dodatkowa nagroda pieniężna zostanie w całości przeznaczona na pokrycie przez Organizatora 10% zryczałtowanego podatku dochodowego. W przypadku, gdy nie wystąpi obowiązek pobrania 10% zryczałtowanego podatku dochodowego, dodatkowa nagroda pieniężna nie przysługuje.
 4. Uczestnicy, poprzez podpisanie oświadczenia zawartego w formularzu przystąpienia do programu wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Administratora danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) w celach prowadzenia programu, wydawania oraz odbioru i rozliczania produktów zamówionych przez uczestnika. Administratorem danych osobowych jest Administrator programu. Organizator zobowiązuje się do nieprzekazywania, niesprzedawania, nieudostępniania i nieużyczania zgromadzonych danych osobowych uczestników osobom trzecim, instytucjom, firmom ani organizacjom. Każdy uczestnik ma prawo do wglądu, aktualizowania oraz poprawiania swoich danych osobowych zgromadzonych przez Administratora. Skorzystanie z prawa żądania zaniechania przetwarzania lub usunięcia danych osobowych Uczestnika jest dokonywane na podstawie przesłania
  do Administratora pocztą stosownego żądania wraz z podaniem imienia i nazwiska.
  Na żądanie uczestnika jego dane osobowe zostaną niezwłocznie usunięte.
 5. Wszelkie reklamacje lub skargi dotyczące programu powinny być składane w formie pisemnej, listem poleconym na adres Administratora. Reklamacje lub skargi powinny być złożone w terminie 7 (siedmiu) dniu od daty wystąpienia przyczyny reklamacji lub skargi, ale nie później niż 30 (trzydzieści) dni od daty zakończenia programu. O zachowaniu powyższych terminów decyduje data stempla pocztowego reklamacji lub skargi. Reklamacje lub skargi powinny zawierać imię, nazwisko, dokładny adres nadawcy jak również uzasadnienie reklamacji lub skargi. Reklamacje rozpatrywane będą przez Administratora w terminie 14 (czternastu) dni od dnia ich otrzymania. O wyniku postępowania reklamacyjnego Administrator powiadomi nadawcę pisemnie listem poleconym, w terminie 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji. Decyzja Administratora w przedmiocie reklamacji jest ostateczna i wiążąca.
 6. W przypadkach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie, mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

 

√ – Produkt dostępny za określoną ilość znaczków i 1 zł + VAT Regulamin Programu Profit 2024 (znaczkowy)

-->